Ton Spelter, waarnemend dijkgraaf Delfland (foto’s)

Datum
04-10-2004
Lokatie
Den Haag
Spreker
Ton Spelter
Titel
'Delfland'
Terug naar overzicht

Artikel Delfland

Bestuur
Het bestuur van Delfland en van andere waterschappen lijkt veel op dat van een gemeente. Aan het hoofd ervan staat de dijkgraaf. De dijkgraaf wordt net als een burgemeester benoemd door de Kroon.
De verenigde vergadering (VV) is het gekozen algemeen bestuur van Delfland dat je kunt vergelijken met een gemeenteraad. De 36 leden van dit algemeen bestuur worden gekozen voor een periode van vier jaar*. Zij kiezen uit eigen kring een aantal bestuursleden om zitting te nemen in het dagelijks bestuur. Dit college van dijkgraaf en hoogheemraden is te vergelijken met het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente. De dijkgraaf is voorzitter van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur.
Belang, betaling, zeggenschap
Delfland gaat uit van het principe belang-betaling-zeggenschap. Dit principe komt hierop neer: wie belang heeft bij het werk van het hoogheemraadschap, moet bijdragen in de kosten van het werk. Op zijn beurt krijgt die persoon zeggenschap in het doen en laten van Delfland, namelijk in de vorm van stemrecht. Bovendien kan hij of zij zich kandidaat stellen voor een zetel in het algemeen bestuur. De verkiezingen voor het algemeen bestuur van Delfland vinden dit jaar weer plaats.
Om het belang, de betaling en de zeggenschap goed te verdelen, worden de belanghebbenden van het werk van Delfland onderverdeeld in verschillende categorieën.
De eerste categorie bestaat uit eigenaren van gebouwen. Zij hebben een specifiek belang bij het werk van Delfland. Het hoogheemraadschap zorgt ervoor dat hun eigendommen worden beschermd tegen het water. Deze categorie van belanghebbenden wordt de categorie gebouwd genoemd (9 zetels).
Voor eigenaren van onbebouwde grond (boeren, gemeenten etc.) geldt hetzelfde als voor eigenaren van gebouwen. Deze belanghebbenden vormen de categorie ongebouwd (4 zetels).
Een andere categorie is die van de ingezetenen (18 zetels). Dit zijn in feite alle mensen die wonen binnen het gebied van Delfland. Je kunt zeggen dat iedere inwoner een algemeen belang heeft bij het werk dat Delfland doet, want dankzij dat werk kunnen mensen er wonen, werken en recreëren.
De categorie bedrijfsgebouwd vormt de vierde categorie belanghebbenden (5 zetels). Het gaat hierbij om industriële en agrarische bedrijven die afvalwater lozen. Zij zijn als categorie aangewezen, omdat zij belang hebben bij het werk dat Delfland doet op het gebied van de waterkwaliteit.
Het aantal zetels dat elke categorie belanghebbenden in het algemeen bestuur inneemt, staat vast. Welke personen in het algemeen bestuur komen, wordt via verkiezingen bepaald.
Iedereen binnen een categorie belanghebbenden mag een keer in de vier jaar zijn stem uitbrengen en kiezen wie hem zal vertegenwoordigen. Voor een zetel in het algemeen bestuur kan iedereen zich kandidaat stellen. Voorwaarde is dat hij of zij boven de achttien is en niet uit het kiesrecht ontzet.
* Het genoemde aantal leden en de samenstelling van het algemeen bestuur gelden vanaf 1 januari 2005. Tot die tijd telt het bestuur 42 leden en kent Delfland een subcategorie gebouwd glas.